KARIERA

Osoby zainteresowane pracą prosimy o wypełnienie zamieszczonego formularza i wysłanie go wraz z załącznikami (CV oraz list motywacyjny).

Pola obowiązkowe zaznaczono symbolem "*", bez ich wypełnienia formularz nie zostanie zarejestrowany.


Typ kadydatury:

Wybierz jedną z opcji:*


Dane osobowe:

Imię:*
Nazwisko:*
Telefon:*
Wykształcenie:*
e-mal:
Adres:*
Miejscowość (Poczta):*
Kod pocztowy:*
Kraj:*


Preferencje zawodowe


Preferowany region zatrudnienia:*Preferowany dział:*
Oczekiwane
wynagrodzenie
w PLN brutto:

Żródło informacji o rektutacji

Załączniki

CV:*
List Motywacyjny:*
Inne:
A. INFORMACJA I KLAUZULE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o brzmieniu:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.


2. Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach, w celach obecnych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych”.


Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

B. INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Spółka z Grupy Warbud, która zamieściła ogłoszenie o pracę.
W ramach Grupy Warbud mogą to być następujące spółki:
1. Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32
2. Vinci Facilities Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32
3. Warbud Beton Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gniewkowska 44,

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@warbud.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych
• rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
• przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.

Odbiorcy danych
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak: dostawcy usług IT, usług HR/kadrowych, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,

Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
• wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
• do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
• do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
• do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.